Bu içerik, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Kişisel Bakım ve Kozmetik Sektöründe Ulusal Eko Etiket Yaklaşımının Geliştirilmesi ve Bilgi Transfer Platformunun Kurulması Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

İstanbul’un yüksek katma değerli, teknoloji ve bilgi yoğun ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için Ar-Ge ve yenilik odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesi kapsamındaki projeleri destekleyen İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı’nın öncelikleri, işletmelerde Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının artmasını sağlayacak kurumsal kapasitenin oluşturulması, bilgi ve teknoloji transferini destekleyecek ortak kullanım alanı ve/veya ara yüz yapılarının oluşturulması ve İstanbul’da yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kentsel hizmetlerde yenilikçi uygulamaların geliştirilerek hayata geçirilmesinin sağlanması olarak sıralanmaktadır. Bu kapsamda TR/10/15/YNK/0069 kodlu projemizin misyonu ve vizyonu programın öncelikleri ile birebir örtüşmektedir.

Türkiye’de kişisel bakım ürünleri sektöründe, eko etiket yaklaşımını kullanan firmalar mevcuttur. Fakat bu firmalar eko etiketlerini yabancı kuruluşlardan sağlamaktadırlar. Gönüllülük esasına dayanan bu yaklaşım sayesinde, sistemi tam olarak oturmamış olan eko etiket yaklaşımının Türkiye’ye entegre edilmesi ve böylece ürünlerin katma değerli hale gelmesi öngörülmektedir. Eko-etiketleme konularında ortaya konulan bilginin üretim sürecine entegre edilmesi, ekonomik değer elde etmek ve rekabet avantajı sağlamaya dönük proje paydaşları ve şirketlerde kurumsal kapasite oluşturulacaktır. Böylece eko-etikete sahip olan kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin ihracatı artırılarak belirlenen ihracat hedeflerine katkı sağlayacak ve yerel ve uluslararası ağlara katılımı kolaylaşacaktır. Dolayısıyla projemiz yenilik faaliyetlerinin artmasını sağlamakta ve ilgili aktörler arasında süreç yeniliğine örnek olacak şekilde bir ara yüz mekanizması geliştirmeyi hedeflemektedir.

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerine uygulanacak olan eko etiket yaklaşımı ve kurulacak olan bilgi transfer platformu ile sanayide geniş uygulaması olan bir süreç başlayacaktır. Bilgi transfer platformu sayesinde sektör ile ilgili tüm paydaşlar bir araya getirilerek bilgi ve deneyim paylaşımına zemin hazırlanacaktır. Kozmetik sektörünün ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile birlikte çalışabilme, sosyal ve ekonomik değer üretme mekanizmaları geliştirilecektir. Sektörün kamu politikalarına uyumu kolaylaştırılacaktır. Dolayısıyla projemiz sektörde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaç duydukları bilgileri/verileri birinci elden bulabilecekleri bir platform geliştirerek bir ara yüz mekanizması oluşturmayı hedeflemektedir.

Eko etiket projesi sonucu geliştirilen ürün ve iyileştirilmiş süreç sayısı artacak, üretilen katma değer yükselecek, firmaların karlılıkları ve rekabet güçleri artacaktır. Kişisel bakım ürünleri firmalarının eko verimlilik ve eko inovasyon alanında üretim yapma yöntemleri geliştirilerek bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanacaktır. Genel olarak proje sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan temel faktörlerin geliştirilmesini hedeflediğinden (temiz üretim, eko etiketli ürünler) ve kurumsal ile finansal boyutta sürdürülebilir bir yöntemle uygulanacak olduğundan sürdürülebilir kalkınmaya en yüksek itibarı göstermektedir. Projenin uygulama faaliyetleri sürecinde de çevrenin korunmasına en yüksek itibar gösterilecektir.